Пайдаланушы келісімі

Осы Пайдаланушы келісімі "BTS Education" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – «Компания») мен жеке тұлға – easyTil ағылшын тілін қашықтықтан оқуға арналған платформасының пайдаланушысы арасындағы қарым-қатынасты реттейді.

1. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР
Контент – мәтіндер, суреттер, мультимедиалық файлдар және кез келген өзге ақпараттық толтыру.
Серіктес – Компаниямен жасалған шарттар негізінде пайдаланушылар базасын құру, оны қолдану, ұлғайту, атқарымын кеңейту, сондай-ақ, Қолданба мен кез келген Сервистерге қолдау көрсету, оның ішінде Компанияның жұмыс процестеріне қызмет көрсету үшін тартылатын тұлғалар.
Дербес деректер – электронды, қағаз және (немесе) басқадай материалдық тасымалдаушыда бекітілген деректер, оның ішінде белгілі бір немесе олардың негізінде белгілі болатын дербес деректер субъектісіне қатысты биометрикалық деректер, сондай-ақ кейіннен оларда болатын өзгертулер мен толықтырулар.
Пайдаланушы – Сервисті пайдаланатын Оқушы және/немесе Оқытушы.
Құқық иесі – зияткерлік қызмет нәтижесіне ерекше құқығы бар компания, Пайдаланушы немесе кез келген үшінші тұлға.
Оқытушы – Сервис арқылы қашықтықтан оқыту тәсілімен ағылшын тілін оқыту бойынша қызметтер көрсететін жеке тұлға.
Сервис – мобильді қолданбаларды, веб-сайтты және басқа онлайн ресурстарды қоса алғанда, ағылшын тілін қашықтықтан оқуға арналған easyTil платформасы.
Пайдаланушы келісімі – осы келісім және Сервис жұмысын реттемелейтін немесе оны пайдалану тәртібін, сондай-ақ Компанияның, оның Серіктестері мен Пайдаланушысының құқықтары мен міндеттерін белгілейтін басқа да қағидалар мен құжаттар.
Оқушы – Сервис арқылы қашықтықтан оқу тәсілімен ағылшын тілін оқыту бойынша көрсетілетін қызметтерді пайдаланатын жеке тұлға.
Есепке алу деректері – Пайдаланушы тіркелу және/немесе Сервисті алғашқы пайдалану кезінде ұсынатын, Компания олардағы кез келген өзгертулер мен толықтырулар негізінде Пайдаланушыны анықтайтын деректер.

2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
2.1. Компания Пайдаланушыға осы Пайдаланушы келісімі талаптарында Сервисті пайдалануды ұсынады.
2.2. Сервис Пайдаланушыға алдын ала ескертпестен, кез келген сәтте өзгеруі, толығуы, жаңаруы, атқарымдық мүмкіндіктерінің нысаны мен сипатын өзгертуі мүмкін, соған байланысты оларды "сол қалпында", яғни Компания Пайдаланушы Сервистерге жүгінген сәтте ұсынған түрде және көлемде пайдалану ұсынылады. Компания өз қарауынша жалпы Пайдаланушылардың барлығына не болмаса жекелеген Пайдаланушыға алдын ала ескертусіз Сервиске (не болмаса Сервис аясында қандай да бір жеке атқарымдарға) қолдау көрсетуді ұсынуды тоқтатуға (уақытша немесе түпкілікті) құқылы.
2.3. Компания Пайдаланушының Компания қызметкерлеріне де, өзге Пайдаланушыларға да қатысты әдеп нормаларының бұзылуына немесе осы Пайдаланушы келісімі ережелерінің басқадай бұзылуына жол бергені үшін оның Сервиске және/немесе оның атқарымына қолжетімділігін шектеуге немесе тыйым салуға (уақытша немесе түпкілікті) құқылы.
2.4. Егер де Пайдаланушыда басқа Пайдаланушыға қатысты соңғысының Сервисті пайдалануына байланысты наразылық туындаса, Пайдаланушы ол талаптарды ондай Пайдаланушыға тікелей қойып, наразылықтарын өз бетінше әрі Компанияның қатысуынсыз шешуге міндетті.

3. ҚОЛДАНБАҒА ТІРКЕЛУ ТАЛАПТАРЫ
3.1. Кәмелет жасқа толған Пайдаланушы тіркеліп, осы Пайдаланушы келісіміне отырғаннан кейін, Сервисті пайдалануға құқылы. Кәмелетке толмаған Пайдаланушы Сервисті Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайлар мен тәртіпте пайдалануға құқылы.
3.2. Мобильді қолданбаны пайдаланған жағдайда, ол ресми қолданбалар дүкенінен (GooglePlay немесе AppStore) жүктелген болуы керек. Өзге қайнар көздерден жүктелген мобильді қолданбаларды пайдалануға жол берілмейді, себебі оларда атқарым бұзылған болуы, сондай-ақ зиян келтіретін бағдарламалық жасақтама орнатылған болуы мүмкін.
3.3. Сервиске тіркелу кезінде Пайдаланушы ұялы байланысының абоненттік нөмірін көрсетеді. Сондай-ақ Сервисті әлеуметтік желілер және SSO аккаунттары арқылы авторизациядан өту жолымен (Google, Facebook, Instagram) пайдалануға болады.
3.4. Пайдаланушының Сервисті пайдалануы оның осы Пайдаланушы келісімінің талаптарын сөзсіз қабыл алғанын білдіреді.
3.5. Пайдаланушы өзінің Есепке алу деректерінің сақталуын қадағалап, оларды үшінші тұлғаларға ашпауға міндетті. Өзінің Есепке алу деректерін Пайдаланушы атынан және оның мүдделері үшін әрекет ететін немесе мұндай Есепке алу деректерін Пайдаланушымен тиісті келісімдер негізінде алған тұлғаларды қоспағанда үшінші тұлғаларға беруге, сонымен қатар өзінің Есепке алу деректерін Қолданбаны пайдалану үшін қолдануға үшінші тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде рұқсат беруге Пайдаланушының құқығы жоқ.
3.6. Пайдаланушының Есепке алу деректері пайдаланыла отырып жасалған кез келген әрекет Пайдаланушының өзі немесе ол өкілеттік берген тұлғалар жасаған әрекет болып саналады және Пайдаланушыға осы Пайдаланушы келісімі мен Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін артылатын жауапкершілікті қоса алғанда, мұндай әрекеттерге қатысты міндеттер мен жауапкершілік белгілейді.
3.7. Осы Пайдаланушы келісімін жасай отырып, Пайдаланушыға Сервисті пайдалану мүмкіндігін, Сервис атқарымын дамыту мен жақсарту мүмкіндіктерін беру, сондай-ақ осы Пайдаланушы келісімінің ажырамас бөлігін құрайтын https://www.easytil.kz/privacy бойынша орналастырылған Құпиялылық саясатында көрсетілген басқадай мүмкіндіктерді беру мақсаттары үшін, Пайдаланушы Компанияға төмендегілерге сөзсіз келісімін береді:
- Пайдаланушының Дербес деректерін барлық қайнар көздерден жинау;
- өз қарауынша Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген тәсілдермен Дербес деректерді өңдеу (оның ішінде Компанияның үлестес тұлғалары және Серіктестері тарапынан);
- Дербес деректерді Серіктестерге және үлестес тұлғаларға беру, оның ішінде трансшекаралық беру;
- Компанияның Құпиялылық саясатында көрсетілуі мүмкін Дербес деректерге қатысты өзге құқықтар.
3.8. Осы Пайдаланушы келісімін жасай отыра, Пайдаланушы үшінші тұлғалардан да, Компаниядан да жарнама ақпаратын алу мүмкіндігіне өз келісімін білдіреді. Пайдаланушы Компанияның мазмұнды белгілемейтінін және сілтемелері тиісті материалдарда болуы мүмкін сайттарды қоса алғанда, ондай ақпарат үшін жауапкершілік көтермейтінін түсінеді және онымен келіседі.
3.9 Қолданбаны іске қосқан кезде Пайдаланушыдан Қолданбаға кейбір функцияларға қолжетімділік алуға рұқсат сұратылуы мүмкін. Пайдаланушы қолжетімділікке тыйым сала алады, бірақ ондай жағдайда Қолданбаның атқарымы шектеулі болуы мүмкін.

4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
4.1. Оқушылар оқытушыларды өз қарауынша, тиімді шарттармен, өз бетінше таңдап, Сервистің атқарымдылығымен көзделген кез келген сабақ санын Оқытушылардан тікелей броньдай алады.
4.2. Компания оқытушыны тағайындамайды және Сервисте таңдалған оқытушы үшін жауапкершілік көтермейді. Оқушы Оқытушыны өзінің оқу мақсаттарын, ағылшын тілін білу деңгейін, Оқытушыны сипаттайтын контентті ескере отырып, сонымен қатар өзі оқи алатын және таңдалған Оқытушы бос болатын уақыт аралығын есепке алып, өз бетінше таңдайды. Пайдаланушы Компанияның Оқушының ағылшын тілін білу деңгейін белгілемейтінінен және Оқушы мен Оқытушының мүдделерінің сәйкес келмеуіне жауапты болмайтынынан хабардар. Компания, сондай-ақ, Оқытушылар мен Оқушыларға қатысты Сервистегі контенттің қатесіздігіне кепілдік бермейді және олардың негізділігі үшін жауапты болмайды.
4.3. Компания Пайдаланушылардан олардың тілді білу деңгейлері және ағылшын тілін оқу тәжірибесі жайлы деректерді сұратуы, сонымен қатар ол деректерді оқу және Сервисті пайдалану бойынша, оның ішінде анағұрлым лайықты Оқушылар мен Оқытушыларды ұсыну үшін, ұсынымдар әзірлеу мақсатында пайдалануы мүмкін. Пайдаланушы аталған ұсынымдардың тек ақпараттық сипатқа ие екенімен және Пайдаланушының Оқытушыны түпкілікті таңдауы үшін Компанияның жауапкершілік көтермейтінімен келіседі.
4.4. Компания Сервисте сабақтың бір бірлігінің ұзақтығын өз қарауынша белгілеуге және өзгертуге құқылы. Оқытушы оқытуға бөлінген Сервисте қолжетімді уақыт аралықтарын және сабақ құнын өз бетінше белгілейді, Оқушыларға арналған Сервис атқарымдылығын пайдалана отырып, сабақтарды өткізу шарттарын құрады, сабақтардың броньдалуын қадағалайды. Оқытушы сабақты өткізу шарттарын сақтауға мідеттенеді.
4.5. Компания дәлелді себептерге (сырқаттану, жоспарлы түрде болмау, басқа жағдайлар) байланысты оқытушыны ауыстыруға құқылы және ол жайында Сервис интерфейстері арқылы немесе электронды пошта не болмаса телефон арқылы жоспарланған сабаққа дейінгі кез келген уақытта Оқушыны хабардар етуге міндеттенеді. Пайдаланушы оқытушыны ауыстырудан бас тартқан жағдайда, ол осы Пайдаланушы келісімі бойынша қызметтерді алуды тоқтатуға құқылы.
4.6. Пайдаланушы сабақ барысында минималды техникалық талаптарды сақтауға және сабақ басталар алдында жұмыс орнын ұйымдастыруға жауапты болып табылады. Компания егер де бағдарламалық жасақтаманың болмауы немесе оның жұмысындағы қателік, бағдарламалық жасақтамадағы ақау немесе мәлімделген не іс жүзіндегі қосылу жылдамдығына қарамастан Интернет қосылысының техникалық проблемалары себеп болса, қызметтердің көрсетілмеуіне не болмаса олардың сапасының тиісінше болмауына жауапкершілік көтермейді.
4.7. Ұялы телефондарға қойылатын минималды техникалық талаптар:
4.7.1. Android-та оқуға қойылатын талаптар: Android нұсқасы 5 және одан жоғары, минималды ЖЕСҚ 1.5 Гб, процессор: 1.5 ГГц (2 ядролы).
4.7.2. iOS-та оқуға қойылатын талаптар: iOS нұсқасы 8 және одан жоғары, моделі iPhone 5S немесе одан жаңасы.
4.8. Жұмыс орнын ұйымдастыру:
4.8.1. Интернет-арнаның көпшілік бөлігін алып тұруы мүмкін бағдарламалардың бәрін жабу;
4.8.2. Сабақ өткізу үшін Пайдаланушы өзінің техникалық құрылғысындағы микрофон мен камераға қолжетімділікті қамтамасыз етуі тиіс.
4.9 Пайдаланушы төмендегілерге құқылы:
4.9.1 Осы Пайдаланушы келісімінде көзделген талаптар сақталғаннан кейін Қолданбаны пайдалануға қолжетімділік алу;
4.9.2 Қолданбада бар Сервистердің барлығын пайдалану;
4.9.3 Осы Пайдаланушы келісімінің талаптарын сақтаған жағдайда Контентті жүктеу және басқаға жіберу, бұл ретте Пайдаланушы өзінің Контентін жүктеген және/немесе оны Қолданба арқылы жіберген кезде Компанияға Контентке аумақтық тұрғыда шектелмеген лицензия береді және оны Компанияның және Серіктестердің Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтаған жағдайда жұмысты қамтамасыз ету, атқарымды ілгері бастыру, жақсарту және Қолданба мен Сервистерді жетілдіру мақсаттарына пайдалануына рұқсат береді;
4.9.4 Қолданбаны тек Пайдаланушы келісімінде көзделген және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған мақсаттар мен тәртіпте пайдалану;
4.9.0 Құқыққа қайшы ақпаратты қоса алғанда, өзге Пайдаланушылар мен үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері мәселелері бойынша Пайдаланушының шағымдары туындаған жағдайда salem@easytil.kz мекенжайына жолданым ресімдеу;
4.9.6 Қолданбаға қатысты мәселелері және/немесе тілектері болған жағдайда app@easytil.kz мекенжайы бойынша техникалық қолдау қызметіне тиісті жолданым ресімдеу.
4.10 Пайдаланушы төмендегілерге міндетті:
4.10.1 Қолданба мен Сервистерді тек қана олар арналған мақсаттарда пайдалану;
4.10.2 Контентті Қолданбаға жүктеген және/немесе ол арқылы жіберген кезде оған құқықтарын сақтаған Құқық иелерінің құқықтарын бұзбау, оның ішінде Контентті қажетті көлемде пайдалануға Құқық иесінің келісімін алу жолымен. Аталған міндеттеме бұзылған жағдайда Пайдаланушы Құқық иесі құқықтарының бұзылғаны үшін толық жауапкершілік көтереді және Компанияны Құқық иесі тарапынан болған кез келген талап арыз бен наразылықтардан қорғауға және/немесе соған байланысты шығындарды өтеуге міндеттенеді.
4.10.3 Компанияға, өзге Пайдаланушыларға, кез келген үшінші тарапқа немесе Құқық иелеріне келтірілген зиянның орнын толтыру.
4.11 Компания келесілерге міндетті:
4.11.1 Осы Пайдаланушы келісімінің талаптарына сәйкес Пайдаланушының Қолданбаға қолжетімділігін қамтамасыз ету;
4.11.2 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушы жайлы ақпаратты жарияламау, үшінші тұлғаларға бермеу.
4.12 Компания төмендегілерге құқылы:
4.12.1 Компания Пайдаланушыға кез келген жолмен Қолданбаның жұмысы жайлы ақпаратты жіберуге, оның ішінде Қолданба ішінде ақпараттық және басқадай хабарламаларды орналастыруға құқылы;
4.12.2 Компания Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы талаптарына және осы Пайдаланушы келісімінің талаптарына сәйкес болмаса, Компанияға немесе үшінші тұлғаларға зиян келтіретін болса, материалдар мен Контентті редакциялауға немесе өшіруге құқылы;
4.12.3 Компания басқасынан бөлек сыртқы құрылғылар жайлы, сонымен қатар Пайдаланушы құрылғысының, жүйенің және Қолданбаның бағдарламалық жасақтамасы жайлы техникалық деректерді қоса алғанда, техникалық деректер мен оларға байланысты ақпаратты жинауға және пайдалануға құқылы. Аталған ақпарат мерзімді түрде жиналып, Пайдаланушыға Қолданбаға қатысты бағдарламалық жасақтаманың жаңартылуын, техникалық қолдау мен қызметтер (егер ондайлар болса) ұсынуды жеңілдету мақсатын көздейді;
4.12.4 Қолданба жұмысын жақсарту мен тұрақтылығын арттыру мақсатында Компания Пайдаланушының Қолданбаны пайдалануы туралы статистикалық және басқадай ақпаратты жинауға, сақтауға және өңдеуге құқылы.
4.13 Пайдаланушы Қолданбаның Компанияға тиесілі зияткерлік меншіктің объектісі болып табылатынын мойындайды. Компания Пайдаланушыға ондай құқықтарға тек Пайдаланушының Қолданбаны осы Пайдаланушы келісіміне сәйкес жеке пайдалануына дәлелді түрде қажет көлемде ғана ерекше емес, өзгеге беруге болмайтын, қайтарылып алынатын лицензия береді. Пайдаланушыға Компанияның және/немесе оның тиісті үлестес тұлғаларының меншігі болып қала беретін тауар белгілеріне және Компанияның қызмет көрсету белгілеріне ешқандай құқық берілмейді. Қолданба бағдарламалық жасақтама болып табылады және "сол қалпында" жағдайларында және оның болу шартымен ұсынылады, әрі Компания Қолданбаға қолжетімділік құқығын алудың немесе оны қолданудың қандай да бір мүмкін еместігі үшін жауапкершілік көтермейді.

5. САБАҚТАР
5.1. Пайдаланушыларға сабақты видео және аудио байланыс форматында не болмаса Сервис атқарымдылығы арқылы не болмаса Сервистің бір бөлігі болып табылмайтын Skype, Google Hangouts, Google Meet, Apple Facetime секілді немесе Компанияның қарауынша басқа да баламалы байланыс тәсілдері арқылы өткізу мүмкіндігі ұсынылады. 5.2. Пайдаланушы Сервистегі және Сервис көмегімен ұйымдастырылған сабақ кезінде сапаны бақылау, талдау жүргізу және қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында Компанияның аудио және видео жазуға құқылы екендігімен келіседі.
5.3. Егер сабақ кестесімен белгіленген сабақтың басталу уақытында Оқытушы Оқушымен байланыса алмаса, Оқытушы Оқушымен байланысу әрекетін кемінде үш рет қайталауға міндетті. Байланыстың қашан орнағанына қарамастан, сабақ кестеге сай басталған болып саналады. Осы тармақтың ережелерінің сақталғанына қарамастан Оқытушы Оқушымен байланыса алмаған жағдайда сабақ сәтті түрде жүргізілген болып есептеледі және құнының 100% мөлшерінде төленеді.
5.4. Оқытушы сабақты өткізе алмайтын болған жағдайда, ол бұл жөнінде Сервистің атқарымдылығын пайдалана отырып, сабақтан кемінде 24 сағат бұрын Компанияға хабарлауы тиіс.
5.5. Сабақ Оқытушының 5.4 тармаққа сәйкес ескертпестен келмей қалуына байланысты өткізілмеген жағдайда, Сервис Оқушыға басқа Оқытушыны тағайындауға құқылы.
5.6. Оқытушы сабаққа келмей қалған және 5.5 тармаққа сәйкес Оқушыға сабақ бағасы келмей қалған оқытушынікінен жоғары басқа Оқытушы тағайындалған жағдайда, Сервис Оқушыға сабақ бағасындағы айырманы келмей қалған Оқытушының теңгерімі есебінен өтеуге құқылы.
5.7. Сабақтан соң Оқушы өз бетінше сабақтың сәтті өткізілгенін Сервистің атқарымдылығы арқылы растайтын болса немесе сабақ аяқталғаннан кейінгі 1 (бір) сағат ішінде жоққа шығару үшін ешқандай әрекет жасамаса, сабақ тиісті түрде өткізілген болып есептеледі.
5.8. Оқушы сабақ басталардан 24 сағат бұрын оны ауыстыруға немесе одан бас тартуға құқылы. Оқушының көрсетілген мерзімді сақтамауы оның сабақты өткізудің кейіннен ұсынылған уақытына келісетіндігін білдіреді, және егер Оқушы сабақты босатса, сабақ сонда да өткізілген болып есептеліп, өткізілмеген сабақ үшін Оқытушының пайдасына төленіп қойылған ақша Оқытушыға өткізілген сабақтың ақысы ретінде түпкілікті беріледі әрі кері қайтарылмайды.

6. ТӨЛЕМ, СЫЙАҚЫ ЖӘНЕ БАҒА
6.1. Сервис арқылы Компанияның Оқытушыларға көрсететін қызметтері — ақылы, Компания сыйақысы Оқытушының Сервис аясындағы жалақысының 15%-ін құрайды. Сыйақы Оқытушыдан өткізілген әрбір жеке сабақтан кейін немесе бірнеше сабақ өткізілгеннен кейін алынады. Оқытушы оқыту ақысын белгілей отыра, Оқушының оның пайдасына аударған ақшалай қаражатынан аталған комиссияны төлеуге өзінің дайын екендігімен келіседі.
6.2. Компанияның ағылшын тілін қашықтықтан оқуды ұйымдастыру қызметтері Оқушылар үшін тегін.
6.3. Оқушы қызметтер ақысын Оқытушы пайдасына таңдалған сабақтардың саны мен түрі үшін төленетін қаражатты 100% аудару шартымен төлейді. Оқушы сабақ ақысын ол басталғанға дейін төлеуге міндетті, әйтпеген жағдайда сабақ тағайындалған болып есептелмейді.
6.4. Төлем Компания есебіне немесе Компания атынан Оқытушылар пайдасына төлем ұстайтын үшінші тұлғалар есебіне ақша түскен кезде жүргізілген болып есептеледі.
6.5. Компания Оқушыдан алынған ақшалай қаражатты түпкілікті қабылдаушы болып табылмайды, тек сабаққа төленетін қаражатты Оқушыдан Оқытушы пайдасына аудару қызметін көрсетеді. Компания сонымен қатар осы Пайдаланушы келісімі талаптары шеңберінде тек өткізілген сабақтар үшін төлем жүргізілуінің кепілгері ретінде Оқушы сабақтың сәтті түрде өткізілгенін растағанша қаражатты ұстаушы болып табылады.
6.6. Пайдаланушылар – Оқушылар да, Оқытушылар да жүргізілетін төлемдердің дұрыстығына және қолданыстағы салықтардың төленуіне жеке-дара жауапкершілік көтереді, Компания аударылған қаражат үшін жауапты болмайды.
6.7. Пайдаланушы Компания қызметтерін алуға қажетті үшінші тұлғалардың қызметтеріне (байланыс, Интернет қызметтері және т.б.) ақы төлеуге жеке-дара жауапкершілік көтереді.
6.8. Компания қызметтері үшін төленетін төлемдерді, яғни Оқушының Оқытушы пайдасына төлем жасауын, Оқытушылардың еңбекақысын төлеуді Компаниямен шарт негізінде әрекет ететін төлем қызметтерінің провайдер-компаниясы (бұдан әрі – «Провайдер») өңдейді. Есеп айырысулар процесінде туындайтын құқықтар мен міндеттердің барлығы Провайдер мен қаражатты төлеуші немесе алушы арасында тікелей туындайды.
6.9. Провайдер Сервис пайдаланылған транзакциялардан комиссия ұстауға құқылы 1) Компания шотына немесе Компания атынан шарт негізінде төлемдер қабылдайтын үшінші тұлғалар шотына Оқушылардың сабаққа төлеген төлемдері 2) Оқытушылардың Сервисте Компания шотынан немесе шарт негізінде Компания атынан төлемдер қабылдайтын үшінші тұлғалардың шотынан өз шоттарына табыстарын шығаруы. Компания пайдаланушыға провайдердің ағымдағы комиссиясы жайлы әрбір транзакция кезінде ескертеді және транзакциялар сомаларындағы келесі форматтардағы комиссияны ескереді:
сабақтардың ақысы;
Провайдер комиссиясының сомасы (транзакция үшін алынатын комиссия);
жалпы есептен шығару сомасы.
6.10. Компания Провайдердің төлемдер бойынша есеп айырысулар жүргізуіне байланысты ұсынылған төлеушілердің дербес деректерін өңдемейді. Компания банк карталарының деректемелерін өз ресурстарында, оның ішінде серверлерінде, бұлтты сақтау орындарында және т.б. сақтамайды.
6.11. Компания жаңа талаптарды интернет желісінде https://easytil.kz/terms мекенжайы бойынша жариялау арқылы төлем шарттары мен тарифтерді өзгертуге құқылы. Оқытушы пайдасына төлем жасамас бұрын Оқушы жаңа тарифтермен танысуы қажет. Сервис қызметтерін пайдалана отырып төлем енгізу кезінде Оқушы сол арқылы өзекті қағидалармен және тарифтермен келісетінін растайды.
6.12. Оқушыға бонус немесе ынталандыру ретінде қосымша сабақтар ұсынылған жағдайда, егер де ондай қосымша сабақ қандай да бір себеппен өткізілмеген болса, немесе Оқушы ондай сабақтан бас тартса, Оқушы ақшалай өтемақы талап ете алмайды. Мұндай қосымша бонус сабақтар Оқушы ақысын төлеген сабақтардың барлығы өткізілгеннен кейін өткізіледі.

7. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
7.1. Пайдаланушы төмендегілерге құқылы:
7.1.1. Осы Пайдаланушы келісімінде көзделген талаптар сақталғаннан кейін Сервисті пайдалануға қолжетімділік алу;
7.1.2. Сервисте бар атқарымдылықты түгел пайдалану;
7.1.3. Қолданбаны тек Пайдаланушы келісімінде көзделген және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған мақсаттар мен тәртіпте пайдалану;
7.1.4. Пайдаланушы келісімінде көзделген тәртіпте, salem@easytil.kz мекенжайы бойынша немесе Сервистің «Байланыс мәліметтері» немесе «Бізбен байланысу», не болмаса «Қолдау» бөлімдерінде көрсетілген нөмір бойынша қоңырау шалу арқылы Компанияға хабарлай отырып, сабақ кестесін өзгерту. Сабақтың болмайтыны немесе ауыстырылатыны туралы қоңыраулар мен хабарламалар жұмыс уақытында Нұр-Сұлтан уақыты бойынша қабылданады;
7.1.5. Оқушының Оқытушыны ауыстыруы, Оқытушының Оқушыдан бас тартуы, Оқушының қаражаттың кері қайтарылуын сұратуы немесе Сервисті пайдалануда туындаған техникалық немесе басқадай проблемаларды шешу үшін, salem@easytil.kz мекенжайы бойынша Компанияға жүгіну немесе Сервистің «Байланыс мәліметтері» немесе «Бізбен байланысу», не болмаса «Қолдау» бөлімдерінде көрсетілген нөмір бойынша қоңырау шалу.
7.2. Пайдаланушы төмендегілерге міндетті:
7.2.1. Сервисті тек қана олар арналған мақсаттарда пайдалану;
7.2.2. Контентті Сервис арқылы жүктеген кезде оған құқықтарын сақтаған Құқық иелерінің құқықтарын бұзбау, оның ішінде Контентті қажетті көлемде пайдалануға Құқық иесінің келісімін алу жолымен. Аталған міндеттеме бұзылған жағдайда Пайдаланушы Құқық иесі құқықтарының бұзылғаны үшін толық жауапкершілік көтереді және Компанияны Құқық иесі тарапынан болған кез келген талап арыз бен наразылықтардан қорғауға және/немесе соған байланысты шығындарды өтеуге міндеттенеді.
7.2.3. Компанияға, өзге Пайдаланушыларға, кез келген үшінші тарапқа немесе Құқық иелеріне келтірілген зиянның орнын толтыру.
7.3. Компания келесілерге міндетті:
7.3.1. Осы Пайдаланушы келісімінің талаптарына сәйкес Пайдаланушының Сервиске қолжетімділігін қамтамасыз ету;
7.3.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушы жайлы ақпаратты жарияламау, үшінші тұлғаларға бермеу.
7.4. Компания төмендегілерге құқылы:
7.4.1. Компания Пайдаланушыға кез келген жолмен Сервистің жұмысы жайлы ақпаратты жіберуге, оның ішінде Қолданба ішінде ақпараттық және басқадай хабарламаларды орналастыруға құқылы;
7.4.2. Компания Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарына және осы Пайдаланушы келісімінің талаптарына сәйкес болмаса, Компанияға немесе үшінші тұлғаларға зиян келтіретін болса, материалдар мен Контентті редакциялауға немесе өшіруге құқылы;
7.4.3. Компания басқасынан бөлек сыртқы құрылғылар жайлы, сонымен қатар Пайдаланушы құрылғысының, жүйенің және мобильді қолданбаның бағдарламалық жасақтамасы жайлы техникалық деректерді қоса алғанда, техникалық деректер мен оларға байланысты ақпаратты жинауға және пайдалануға құқылы. Аталған ақпарат мерзімді түрде жиналып, Пайдаланушыға Сервиске қатысты бағдарламалық жасақтаманың жаңартылуын, техникалық қолдау мен қызметтер (егер ондайлар болса) ұсынуды жеңілдету мақсатын көздейді;
7.4.4. Қолданба жұмысын жақсарту мен тұрақтылығын арттыру мақсатында Компания Пайдаланушының Сервисті пайдалануы туралы статистикалық және басқадай ақпаратты жинауға, сақтауға және өңдеуге құқылы.
7.5. Пайдаланушы Сервистің Компанияға тиесілі зияткерлік меншіктің объектісі болып табылатынын мойындайды. Компания Пайдаланушыға ондай құқықтарға тек Пайдаланушының Сервисті осы Пайдаланушы келісіміне сәйкес жеке пайдалануына дәлелді түрде қажет көлемде ғана ерекше емес, өзгеге беруге болмайтын, қайтарылып алынатын лицензия береді. Пайдаланушыға Компанияның және/немесе оның тиісті үлестес тұлғаларының меншігі болып қала беретін тауар белгілеріне және Компанияның қызмет көрсету белгілеріне ешқандай құқық берілмейді. Қолданба бағдарламалық жасақтама болып табылады және "сол қалпында" жағдайларында және оның болу шартымен ұсынылады, әрі Компания Сервиске қолжетімділік құқығын алудың немесе оны қолданудың қандай да бір мүмкін еместігі үшін жауапкершілік көтермейді.

8. ШЕКТЕУЛЕР
8.1. Пайдаланушыға төмендегілерге тыйым салынады:
8.1.1. Сервис арқылы жарнама, ақпараттық және басқадай материалдарды өзге Пайдаланушыларға олардың келісімінсіз жаппай таратуды жүзеге асыру;
8.1.2. Сервис арқылы мазмұнында қорлау, жала, балағат сөздері бар, бейәдеп немесе басқадай мораль нормаларына қайшы материалдарды; адамның қадір-қасиетін қорлайтын қатігездікті, лаңкестік пен зорлық-зомбылықты көрсететін немесе насихаттайтын материалдарды; сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сай келмейтін өзге материалдарды немесе сондай материалдарды қамтитын интернет-сайттарға, басқа ресурстарға сілтемелерді орналастыру;
8.1.3. Әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық немесе діни өшпенділік пен алауыздықты тудыратын үгіт-насихатты, соғысты насихаттауды, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тілдік немесе басқадай жағдай негізінде кемсітушілікті жүзеге асыру;
8.1.4. Егер Пайдаланушының өкілеттігі болмаса, Сервис арқылы қолжетімділік шектеулі кез келген ақпаратты (құпия ақпаратты), сондай-ақ кез келген көрінеу жалған ақпаратты орналастыру және/немесе беру;
8.1.5. Сервис атқарымын және/немесе ол жұмыс жасайтын инфрақұрылымды (платформаны) пайдалану үшін басқа бағдарламалық (Сервистің өзінен басқа) және/немесе аппараттық құралдарды пайдалану;
8.1.6. Сервис инфрақұрылымына үйлесімсіз үлкен жүктемеге алып келетін әрекеттер жасау және басқадай түрде Сервис пен оның инфрақұрылымының жұмысын бұзу;
8.1.7. Кез келген заңсыз алынған Контентті не болмаса әрі қарайғы көшіру, өзгерту, тарату немесе жариялау үшін Құқық иесінің алдын ала рұқсатын талап ететін Контентті ондай рұқсатсыз көшіру, қосу, өзгерту, тарату немесе жұртшылыққа ұсыну;
8.1.8. Сервисті өзгерту, Компанияның және/немесе оның Серіктестерінің ақпараттық ресурстарына, ақпараттық жүйелеріне және деректер базасына заңсыз қолжетімділік алуға бағытталған іс-қимылдарды жасау;
8.1.9. Сервисті лотерея, дауысқа салу, конкурстар, викториналар, жарнама, сауалнама жүргізу үшін, мұндай белсенділіктер Компания тарапынан немесе оның рұқсатымен Серіктестер тарапынан жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, пайдалану;
8.1.10. Төтенше жағдайлар кезінде, өмір мен денсаулыққа қауіп төнген кезде, Пайдаланушының және/немесе үшінші тұлғалардың мүлкін күзету мен қорғау үшін Сервис атқарымын пайдалану немесе оған сүйену;
8.1.11. Сервисті қолданыстағы заңнамаға сәйкес сертификатталмаған мобильді қондырғыларда пайдалану, сондай-ақ тиісті мобильді қондырғыларды қауіпсіз пайдалану қағидаларын бұзу.
8.2. Осы Пайдаланушы келісімінің 8.1 тармағының ережелерін кез келген бұзу елеулі болып есептеледі және Компанияның осы Пайдаланушы келісімін біржақты тәртіпте бұзуына құқық береді.

9. ЖАУАПКЕРШІЛІК
9.1. Пайдаланушы, өзі орналастыратын ақпараттың мазмұны үшін және Сервис арқылы орналастырылған ақпаратқа қатысты үшінші тұлғалардың құқығын бұзғаны үшін болатын жауапкершілікті қоса алғанда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Сервис арқылы жүргізілетін іс-әрекеттерге жауапты болып табылады.
9.2. Пайдаланушы Есепке алу деректерін қоса алғанда, тіркелу кезінде Компанияға ұсынатын ақпараттың дұрыстығы үшін жауапты болып табылады.
9.3. Пайдаланушы Сервис арқылы орналастырылатын және таратылатын Контентке және оның мазмұнына қатысты іс-әрекеттерге жауапты болып табылады.
9.4. Компания Пайдаланушылар ұсынған ақпараттың мазмұнына, Пайдаланушылардың үшінші тұлғалардың тауар белгілерін, логотиптерді немесе кез келген басқа зияткерлік меншік объектілерін пайдалануына жауапты емес.
9.5. Компания Пайдаланушының ақпаратты жоғалтып алғанына, сондай-ақ Пайдаланушы Сервис арқылы орналастыратын ақпараттың бұрмалануына немесе хабарламалардың, Контенттің жоғалуына жауапты емес.
9.6. Компания Сервиске қатысты қандай да бір кепілдіктер ұсынбайды, оның ішінде Компания Пайдаланушыларға:
- Сервис, ол ұсынатын артықшылықтар мен оның сапасы Пайдаланушының талаптары мен мақсаттарына сәйкес келетініне;
- Сервис үздіксіз, сенімді түрде және жаңылыссыз ұсынылатынына;
- Сервисті пайдалану арқылы алынатын нәтижелердің нақты, сенімді болатынына және Пайдаланушының күткеніндей болатынына кепілдік бермейді.
9.7. Пайдаланушы Компанияның шектеу себептеріне қатысынсыз Сервистің қолжетімділігінің шектелуіне байланысты Пайдаланушыға келтірілген, ұтылған пайданы қоса алғанда, ықтимал шығындар үшін жауапкершілік көтермейтініне келіседі.
9.8. Компания (а) күші еңсерілмейтін жағдайлардың әсерін; (б) нормативтік құқықтық актілердің өзгеруін/күшін жоюын; (в) мемлекеттік органдар мен үшінші тұлғалардың іс-қимылын; (г) байланыс операторлары көрсететін қызмет сапасының нашарлауын; (д) Компанияға тәуелді емес басқа да себептерді қоса алғанда, бірақ онымен де шектелмей, өз міндеттемелерінің орындалмағаны немесе тиісінше орындалмағаны үшін жауапкершілік көтермейді.
9.9. Компанияның сабақтардың болмағаны үшін көтеретін жауапкершілігі төлем Провайдерінің комиссиясын шегере отырып, сабақтар үшін төленген соманы қайтарумен не болмаса сабақты басқа уақытқа ауыстырумен шектеледі.
9.10. Компанияның Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген басқа жағдайларда қызметтер көрсету жауапкершілігі Пайдаланушы таңдаған және ақысын төлеген ағымдағы сабақтар санының құнымен шектеледі.
9.11. Компания Оқытушының Сервисте өткізген сабақтарының сапасы үшін жауапкершілік көтермейді.

10. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
10.1. Осы Пайдаланушы келісімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қосылу шарты болып табылады. Осы Пайдаланушы келісімінің шарттарын Компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз бетінше белгілейді және олар Пайдаланушы тарапынан жалпы алғанда осы Пайдаланушы келісіміне қосылу жолымен ғана қабылданады.
10.2. Кез келген тұлғаның (Пайдаланушының) Сервисті пайдалануға қатысты іс-әрекеті осы Пайдаланушы келісімімен, Компанияның Құпиялылық саясатымен және осы құжаттарда көрсетілген барлық жағдайлармен келісуінің белгісі болып табылады.
10.3. Осы Пайдаланушы келісімі Пайдаланушының Осы Пайдаланушы келісімінің 3-тармағына сәйкес тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және Пайдаланушының Компанияда тіркелген Есепке алу деректерінің болуымен анықталатын Компанияның Пайдаланушыға қызметтер көрсетуі мерзімінде жарамды болады. Сервисті пайдалануды тоқтату осы Пайдаланушы келісімін тоқтатпайды, бірақ Пайдаланушы кез келген уақытта Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ. Алматы ауданы, Қошқарбаев даңғ. ¼ ғимарат мекенжайы бойынша Компанияға жазбаша хабарландыру жіберу жолымен осы Пайдаланушы келісімінен бас тарта алады, оның ішінде өзгертулер мен толықтыруларға келіспеген жағдайда да.
10.4. Компания Пайдаланушы келісімінің өзгертілген редакциясын Компания сайтында орналастыру және/немесе бұқаралық ақпарат құралдарында (БАҚ) жариялау жолымен осы Пайдаланушы келісіміне өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізе алады. Мұндай өзгертулер мен толықтырулар Сервис атқарымы аясында олардың қабылданғаны жайлы тиісті түймешік басылғаннан кейін не болмаса олар жарияланғаннан кейін 7 (жеті) күнтізбелік күн өткен соң Пайдаланушы Сервисті пайдалануын жалғастыра берсе, Пайдаланушы тарапынан қабылданған болып саналады. Пайдаланушы келісімінің қолданыстағы редакциясы Компания сайтына келесі сілтеме бойынша орналастырылады: www.easytil.kz/terms.
10.5. Компания осы Пайдаланушы келісімі бойынша өз құқықтарын және/немесе міндеттерін толық та, олардың бір бөлігін де Пайдаланушының келісімінсіз үшінші тұлғаға беруге құқылы.
10.6. Осы Пайдаланушы құқығымен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуге жатады.
10.7. Осы Пайдаланушы келісімін орындаумен байланысты кез келген даулар мен келіспеушіліктер туындаған жағдайда Пайдаланушы мен Компания оларды өз араларында міндетті сотқа дейінгі (кінәрат-талаптық) тәртіпті қолдана отырып келіссөздер жүргізу жолымен шешу үшін бар күш-жігерін салады. Даулар келіссөз жүргізу жолымен шешілмеген жағдайда, олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте Нұр-Сұлтан Астана қ. жалпы хұкімді соттарында шешуге жатады.
10.8. Осы Пайдаланушы келісімі қазақ және орыс тілдеріндегі заңды күші бірдей екі данада құрастырылды.
Пользовательское соглашение

Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между Товариществом с ограниченной ответственностью "BTS Education" (далее – «Компания») и физическим лицом – пользователем платформы для дистанционных занятий английским языком easyTil.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Контент – тексты, картинки, мультимедийные файлы и любое иное информационное наполнение.
Партнер – лица, привлекаемые с целью оказания услуг Компании для создания, функционирования, увеличения пользовательской базы, расширения функционала, а также поддержки Сервисов на основании заключенных с Компанией договоров, в том числе, для обслуживания рабочих процессов Компании.
Персональные данные – данные, в том числе и биометрические, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе, а также происходящие в них в будущем изменения и дополнения.
Пользователь – Ученик и/или Преподаватель, пользующееся Сервисом.
Правообладатель – Компания, Пользователь, или любое третье лицо, обладающее исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности.
Преподаватель – физическое лицо, оказывающее услуги по преподаванию английского языка дистанционным способом посредством Сервиса.
Сервис – платформа для дистанционных занятий английским языком easyTil, включая мобильные приложения, веб-сайт и прочие онлайн ресурсы.
Пользовательское соглашение – настоящее соглашение, иные правила и документы, регламентирующие работу или определяющие порядок использования Сервиса, а также права и обязанности Компании, ее Партнеров и Пользователя.
Ученик – физическое лицо, использующее услуги по обучению английскому языку дистанционным способом посредством Сервиса.
Учётные данные – данные, предоставляемые Пользователем при регистрации и/или первоначальном использовании Сервиса, на основании которых Компания определяет Пользователя с учетом их любых изменений и дополнений.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Компания предлагает Пользователю на условиях настоящего Пользовательского соглашения пользоваться Сервисом.
2.2. Сервис в любой момент может изменяться, дополняться, обновляться, менять форму и характер функциональных возможностей без предварительного уведомления Пользователя, в связи с чем, их использование предлагается в режиме «как есть», то есть в том виде и объеме, в каком они предоставляются Компанией в момент обращения Пользователей к Сервису. Компания вправе по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление поддержки Сервиса (или каких-либо отдельных функций в рамках Сервиса) всем Пользователям в целом или отдельному Пользователю, в частности, без предварительного уведомления.
2.3. Компания вправе ограничить или запретить (временно или окончательно) доступ Пользователя к Сервису и/или его функционалу в случае допущения им нарушения этических норм как по отношению к работникам Компании, так и к другим Пользователям, или иного нарушения положений настоящего Пользовательского соглашения.
2.4. Если у Пользователя возникают претензии к другому Пользователю в связи с использованием последним Сервиса, Пользователь обязан предъявлять эти требования непосредственно к такому Пользователю и разрешать претензии самостоятельно и без участия Компании.

3. УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ В ПРИЛОЖЕНИИ
3.1. Пользователь, достигший совершеннолетия, вправе пользоваться Сервисом после регистрации и заключения им настоящего Пользовательского соглашения. Пользователь, не достигший совершеннолетия, вправе пользоваться Сервисом в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
3.2. В случае использования мобильного приложения оно должно быть загружено с официального магазина приложений (GooglePlay или AppStore). Не допускается использование мобильных приложений, скачанных с других источников, поскольку в них может быть нарушен функционал, а также встроено вредоносное программное обеспечение.
3.3. При регистрации в Сервисе Пользователем указывается абонентский номер сотовой связи. Также возможно использование Сервиса путем авторизации через социальные сети и аккаунты SSO (Google, Facebook, Instagram).
3.4. Использование Сервиса Пользователем означает безусловное принятие им условий настоящего Пользовательского соглашения.
3.5. Пользователь обязан следить за сохранностью своих Учётных данных и не раскрывать их третьим лицам. Пользователь не вправе передавать свои Учётные данные третьим лицам, а также прямо или косвенно разрешать третьим лицам использовать его Учётные данные для использования Приложения, за исключением лиц, действующих от имени и в интересах Пользователя или получивших такие Учётные данные на основании соответствующих соглашений с Пользователем.
3.6. Любое действие, совершенное с использованием Учётных данных Пользователя, считается действием, совершенным самим Пользователем или уполномоченным им лицом и устанавливает обязанности и ответственность для Пользователя в отношении таких действий, включая ответственность за нарушение настоящего Пользовательского соглашения и законодательства Республики Казахстан.
3.7. Заключая настоящее Пользовательское соглашение, для целей предоставления Пользователю возможности пользоваться Сервисом, возможностей развития и улучшения функционала Сервиса, а также иных целей, указанных в Политике конфиденциальности, размещённой на https://www.easytil.kz/privacy и составляющей неотъемлемую часть настоящего Пользовательского соглашения, Пользователь дает Компании безусловное согласие:
- на сбор из всех источников Персональных данных Пользователя;
- на обработку Персональных данных (в том числе аффилированными лицами Компании и Партнерами) по своему собственному усмотрению любыми способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан;
- на передачу, в том числе, трансграничную, Персональных данных Партнерам и аффилированным лицам;
- иные права в отношении Персональных данных, которые могут быть указаны в Политике конфиденциальности Компании.
3.8. Заключая настоящее Пользовательское соглашение, Пользователь выражает свое согласие на возможность получения рекламной информации как от третьих лиц, так и от Компании. Пользователь понимает и соглашается, что Компания не определяет содержание и не несет ответственности за такую информацию, включая сайты, ссылки на которые могут содержаться в соответствующих материалах.
3.9 При запуске Приложения у Пользователя могут быть запрошены разрешения Приложению получить доступ к некоторым функциям. Пользователь может запретить доступ, однако в таком случае функционал Приложения может быть ограничен.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Ученики могут самостоятельно искать преподавателей по собственному усмотрению, на приемлемых условиях, и бронировать любое количество предусмотренных функциональностью Сервиса уроков непосредственно у Преподавателей.
4.2. Компания не назначает преподавателя и не несёт ответственности за выбранного на Сервисе преподавателя. Ученик самостоятельно выбирает Преподавателя, принимая во внимание собственные цели изучения, уровень владения английским языком, контент, описывающий Преподавателя, а также с учётом промежутков времени, в которые Ученик может заниматься, и в которые доступен выбранный Преподаватель. Пользователь проинформирован, что Компания не определяет уровень владения Ученика английским языком, и не несёт ответственности за несоответствие интересов Ученика и Преподавателя. Компания также не гарантирует безошибочности и не несёт ответственности за достоверность контента в Сервисе, связанного с Преподавателями или Учениками, несмотря на усилия по проверке таких данных.
4.3. Компания может запрашивать у Пользователей данные об их уровне владения языком и опыте изучения английского, а также использовать эти данные для составления рекомендаций по обучению и пользованию Сервисом, в том числе, для предложения потенциально подходящих Учеников или Преподавателей. Пользователь соглашается, что данные рекомендации несут исключительно информационный характер и Компания не несёт ответственности за конечный выбор Учеником Преподавателя.
4.4. Компания вправе устанавливать и изменять в Сервисе длительность одной единицы занятия по своему усмотрению. Преподаватель самостоятельно назначает из доступных в Сервисе временные отрезки для преподавания, и цену за занятие, формирует условия проведения уроков с использованием функциональности Сервиса для Учеников, следит за бронированием уроков. Преподаватель обязуется соблюдать условия проведения урока.
4.5. Компания вправе сменить Преподавателя по уважительным причинам (болезнь, плановое отсутствие, другие обстоятельства) и обязуется уведомить об этом Ученика посредством интерфейсов Сервиса, либо по электронной почте или телефону, в любое время до начала запланированного занятия. В случае если Ученик отказывается менять Преподавателя, Ученик вправе приостановить получение услуг по настоящему Пользовательскому соглашению.
4.6. Пользователь несёт ответственность за соблюдение минимальных технических требований на протяжении всего занятия и за организацию рабочего места перед занятием. Компания не несёт ответственности за непредоставление услуг или их ненадлежащее качество, если причиной стало отсутствие или некорректная работа программного обеспечения, сбои в программном обеспечении, или технические проблемы с подключением к Интернету, вне зависимости от заявленной или фактической скорости соединения.
4.7. Минимальные технические требования для мобильных телефонов:
4.7.1. Требования для занятий на Android: Версия Android (чистый): 4.3 и старше.
4.7.2. Требования для занятий для iOS: Версия iOS: 8 и старше; Модель: iPhone 4S или новее.
4.8. Организация рабочего места:
4.8.1. Закрыть все программы, которые могут занять большую часть интернет-канала;
4.8.2. Для проведения урока Пользователь должен обеспечить доступ к микрофону и камере на своем техническом устройстве.

4.9 Пользователь также имеет право:
4.9.1 Получить доступ к использованию Приложения после соблюдения требований, предусмотренных настоящим Пользовательским соглашением;
4.9.2 Пользоваться всеми имеющимися в Приложении Сервисами;
4.9.3 Загружать и пересылать Контент, при условии соблюдения требований настоящего Пользовательского соглашения, при этом Пользователь при загрузке своего Контента и/или его отправке посредством Приложения Пользователь предоставляет Компании территориально неограниченную лицензию на Контент и дает разрешение на его использование Компанией и Партнерами в целях обеспечения работы, продвижения, улучшения функциональности, и совершенствования Приложения и Сервисов при условии соблюдения законодательства Казахстана;
4.9.4 Пользоваться Приложением исключительно в целях и в порядке, предусмотренных Пользовательским соглашением и не запрещенных законодательством Республики Казахстан;
4.9.5 Оформить обращение на адрес salem@easytil.kz, в случае возникновения у Пользователя жалоб по вопросам неправомерных действий других Пользователей и третьих лиц, включая размещение противоправной информации;
4.9.6 При наличии вопросов и/или пожеланий, связанных с Приложением, оформить соответствующее обращение в техническую поддержку по адресу app@easytil.kz.
4.10 Пользователь обязан:
4.10.1 Использовать Приложение и Сервисы исключительно в целях, для которых они предназначены;
4.10.2 В случае загрузки в Приложение и/или направления через него Контента, соблюдать права Правообладателей, сохраняющих права на него, в том числе путем получения согласия Правообладателя на использование Контента в необходимом объеме. В случае нарушения данного обязательства, Пользователь несет полную ответственность за нарушение прав Правообладателя и обязуется оградить Компанию от любых исков и претензий к Компании со стороны Правообладателя и/или компенсировать связанные с этим расходы.
4.10.3 Возместить убытки, причиненные Компании, другим Пользователям, любой третьей стороне или Правообладателям.
4.11 Компания также обязана:
4.11.1 Обеспечить Пользователю доступ к Приложению, в соответствии с условиями настоящего Пользовательского соглашения;
4.11.2 Не разглашать, не передавать информацию третьим лицам о Пользователе, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
4.12 Компания имеет право:
4.12.1 Компания вправе направлять Пользователю любым способом информацию о функционировании Приложения, в том числе размещать информационные и иные сообщения внутри Приложения;
4.12.2 Компания вправе редактировать или удалять материалы и Контент, если они не соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и условиям данного Пользовательского соглашения, наносят вред Компании или третьим лицам;
4.12.3 Компания вправе собирать и использовать технические данные и связанную с ними информацию, включая, помимо прочего, технические данные о внешних устройствах, а также о программном обеспечении устройства Пользователя, системы и Приложения. Данная информация собирается периодически и преследует цель упростить предоставление Пользователю обновлений программного обеспечения, технической поддержки и услуг (если таковые имеются), относящихся к Приложению;
4.12.4 В целях улучшения и повышения стабильности работы Приложения Компания вправе собирать, хранить и обрабатывать статистическую и иную информацию об использовании Пользователем Приложения.
4.13 Пользователь признает, что Приложение является объектом интеллектуальной собственности, принадлежащим Компании. Компания представляет Пользователю неисключительную, непередаваемую, отзываемую лицензию на такие права только в том объеме, который обоснованно необходим для личного использования Пользователем Приложения в соответствии с настоящим Пользовательским соглашением. Пользователю не предоставляются никакие права на товарные знаки и знаки обслуживания Компании, которые остаются собственностью Компании и/или ее соответствующих аффилированных лиц. Приложение является программным обеспечением и предоставляется на условиях «как есть» и при условии его наличия, причем Компания не несет ответственности за какую-либо невозможность получить доступ или использовать Приложение.5. ЗАНЯТИЯ (УРОКИ)
5.1. Пользователям предоставляется возможность проведения урока в формате видео и аудио связи, либо посредством функциональности Сервиса, или посредством альтернативных способов связи, не являющихся частью Сервиса, таких как Skype, Google Hangouts, Google Meet, Apple Facetime или других, по усмотрению Компании.
5.2. Пользователь соглашается с тем, что Компания вправе записывать аудио и видео во время занятий в Сервисе и организованных посредством Сервиса, с целью контроля качества, аналитики и повышения качества обслуживания.
5.3. Если в установленное расписанием время начала занятия Преподавателю не удаётся связаться с Учеником, Преподаватель обязан не менее трёх раз повторить попытку связаться с Учеником. Занятие считается начатым по расписанию, независимо от того, когда установлена связь. В случае если, несмотря на соблюдение положений данного пункта, Преподавателю не удаётся связаться с Учеником, занятие считается успешно проведенным и оплачивается в размере 100% от стоимости.
5.4. В случае, если Преподаватель не может провести занятие, то он должен сообщить об этом Компании с использованием функциональности Сервиса не позже, чем за 24 часов до занятия.
5.5. В случае, если занятие не состоялось по причине неявки Преподавателя и без предупреждения согласно пункту 5.4, Сервис имеет право назначить Ученику другого Преподавателя.
5.6. В случае неявки Преподавателя на урок и назначения Ученику другого Преподавателя согласно пункту 5.5, у которого стоимость уроков превышает стоимость уроков неявившегося, Сервис имеет право возместить Ученику разницу в стоимости уроков за счёт баланса неявившегося Преподавателя.
5.7. Занятие считается проведённым надлежащим образом, если сразу же после него Ученик самостоятельно подтвердит успешность проведённого занятия с помощью функционала Сервиса, либо не предпримет никаких действий для оспаривания в течение 1 (одного) часа после окончания урока.
5.8. Ученик вправе перенести или отменить занятие за 24 часов до начала. Несоблюдение указанного срока Учеником означает, что Ученик согласен на предлагаемое время проведения занятия, и в случае если Ученик пропускает занятие, то занятие тем не менее считается проведённым, а уплаченные в пользу Преподавателя денежные средства за пропущенный урок передаются Преподавателю как за состоявшийся урок, и не возвращаются.

6. ОПЛАТА, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ЦЕНЫ
6.1. Оказываемые Компанией посредством Сервиса услуги Преподавателям — платные, вознаграждение Компании составляет 15% с заработка Преподавателя в рамках Сервиса. Вознаграждение взимается с Преподавателя после проведения каждого отдельного урока или после проведения нескольких уроков. Преподаватель соглашается с тем, что назначая цены за обучение, он готов выплатить с перечисленных Учеником в его пользу денежных средств указанную комиссию.
6.2. Оказываемые Компанией услуги по организации дистанционного обучения английскому языку Ученикам — бесплатны.
6.3. Ученик оплачивает услуги на условиях 100%-го перечисления средств за выбранное количество и характер уроков в пользу Преподавателя. Ученик обязан оплатить занятие до его начала, в противном случае занятие не считается назначенным.
6.4. Оплата считается произведенной, когда деньги зачисляются на счёт Компании или третьего лица, взимающего плату от имени Компании в пользу Преподавателей.
6.5. Компания не является конечным адресатом полученных от Ученика денежных средств, а предоставляет услугу по перечислению средств за занятия от Ученика в пользу Преподавателя. Компания также выступает держателем средств до подтверждения успешного проведения урока Учеником, выступая в роли гаранта платежей только за состоявшиеся занятия в рамках условий настоящего Пользовательского соглашения.
6.6. Пользователи, как Ученики, так и Преподаватели, несут единоличную ответственность за корректность осуществляемых платежей и уплату применимых налогов.
6.7. Пользователь несёт единоличную ответственность за оплату услуг третьих лиц (таких как услуги связи, Интернет и т.д.), необходимых для получения услуг Компании.
6.8. Платежи за услуги Компании, как оплату Учеником в пользу Преподавателя, так и выплаты заработка Преподавателей, обрабатывает компания — провайдер платёжных услуг (далее – «Провайдер»), действующая на основании договора с Компанией. Все права и обязанности, возникающие в процессе расчётов, возникают непосредственно между Провайдером и плательщиком или получателем средств.
6.9. Провайдер вправе удерживать комиссию с транзакций с использованием Сервиса 1) оплату от Учеников за занятия на счета Компании или третьих лиц, принимающих платежи на основе договора от имени Компании 2) вывод Преподавателями заработка на Сервисе со счета Компании или третьих лиц, принимающих платежи на основе договора от имени Компании, на свои счета. Компания уведомляет пользователя об актуальной комиссии провайдера при каждой транзакции, и учитывает комиссии в суммах транзакций в формате:
стоимость занятий;
сумма комиссии Провайдера (комиссия за транзакцию);
общая сумма списания.
6.10. Компания не обрабатывает персональные данные плательщиков, предоставленные в связи с проведением Провайдером расчётов по платежам. Компания не хранит реквизиты банковских карт на своих ресурсах, в том числе серверах, облачных хранилищах и т.д.
6.11. Компания вправе изменять условия оплаты и тарифы путём публикации новых условий в сети интернет по адресу: https://easytil.kz/terms Перед тем, как совершать оплату в пользу Преподавателя, Ученик должен ознакомиться с новыми тарифами. При внесении оплаты с использованием услуг Сервиса, Ученик тем самым подтверждает согласие с актуальными правилами и тарифами.
6.12. При предоставлении Ученику в качестве бонуса или поощрения дополнительных занятий, Ученик не может требовать денежной компенсации в случае, если такое дополнительное занятие по какой-либо причине не было проведено, или если Ученик отказывается от такого занятия. Такие дополнительные бонусные занятия проводятся после прохождения всех оплаченных Учеником занятий.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Пользователь имеет право:
7.1.1. Получить доступ к использованию Сервиса после соблюдения требований, предусмотренных настоящим Пользовательским соглашением;
7.1.2. Пользоваться всем имеющимся функционалом Сервиса;
7.1.3. Пользоваться Приложением исключительно в целях и в порядке, предусмотренных Пользовательским соглашением и не запрещенных законодательством Республики Казахстан;
7.1.4. Изменить расписание занятий в порядке, предусмотренном Пользовательским соглашением, путем уведомления Компании по адресу salem@easytil.kz или позвонить по номеру, указанному в разделах «Контакты» или «Связаться с нами» или «Поддержка» Сервиса. Звонки и сообщения об отмене или переносе занятий принимаются в рабочее время по времени Нур-Султана;
7.1.5. Обратиться к Компании по адресу salem@easytil.kz или позвонить но номеру, указанному в разделах «Контакты» или «Связаться с нами» или «Поддержка» Сервиса для того, чтобы Ученику сменить Преподавателя, Преподавателю отказаться от Ученика, Ученику запросить возврат средств, или разрешить возникшие технические или другие проблемы в пользовании Сервисом.
7.2. Пользователь обязан:
7.2.1. Использовать Сервис исключительно в целях, для которых он предназначены;
7.2.2. В случае загрузки путем Сервиса Контента, соблюдать права Правообладателей, сохраняющих права на него, в том числе путем получения согласия Правообладателя на использование Контента в необходимом объеме. В случае нарушения данного обязательства, Пользователь несет полную ответственность за нарушение прав Правообладателя и обязуется оградить Компанию от любых исков и претензий к Компании со стороны Правообладателя и/или компенсировать связанные с этим расходы.
7.2.3. Возместить убытки, причиненные Компании, другим Пользователям, любой третьей стороне или Правообладателям.
7.3. Компания обязана:
7.3.1. Обеспечить Пользователю доступ к Сервису, в соответствии с условиями настоящего Пользовательского соглашения;
7.3.2. Не разглашать, не передавать информацию третьим лицам о Пользователе, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
7.4. Компания имеет право:
7.4.1. Компания вправе направлять Пользователю любым способом информацию о функционировании Сервиса, в том числе размещать информационные и иные сообщения;
7.4.2. Компания вправе редактировать или удалять материалы и Контент, если они не соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и условиям данного Пользовательского соглашения, наносят вред Компании или третьим лицам;
7.4.3. Компания вправе собирать и использовать технические данные и связанную с ними информацию, включая, помимо прочего, технические данные о внешних устройствах, а также о программном обеспечении устройства Пользователя, системы и мобильного приложения. Данная информация собирается периодически и преследует цель упростить предоставление Пользователю обновлений программного обеспечения, технической поддержки и услуг (если таковые имеются), относящихся к Сервису;
7.4.4. В целях улучшения и повышения стабильности работы Приложения Компания вправе собирать, хранить и обрабатывать статистическую и иную информацию об использовании Пользователем Сервиса.
7.5. Пользователь признает, что Сервис является объектом интеллектуальной собственности, принадлежащим Компании. Компания представляет Пользователю неисключительную, непередаваемую, отзывную лицензию на такие права только в том объеме, который обоснованно необходим для личного использования Пользователем Сервиса в соответствии с настоящим Пользовательским соглашением. Пользователю не предоставляются никакие права на товарные знаки и знаки обслуживания Компании, которые остаются собственностью Компании и/или ее соответствующих аффилированных лиц. Приложение является программным обеспечением и предоставляется на условиях «как есть» и при условии его наличия, причем Компания не несет ответственности за какую-либо невозможность получить доступ или использовать Сервис.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ
8.1. Пользователю запрещается:
8.1.1. Проводить, посредством Сервиса массовую рассылку рекламных, информационных и других материалов другим Пользователям без их согласия;
8.1.2. Размещать посредством Сервиса материалы, содержащие оскорбления, клевету, нецензурные выражения, порнографические или иные противоречащие нормам морали материалы; материалы, демонстрирующие или пропагандирующие жестокость, террор или насилие, оскорбляющие человеческое достоинство, а также иные материалы, не соответствующие законодательству Республики Казахстан или ссылки на интернет-сайты и другие ресурсы, содержащие такие материалы;
8.1.3. Осуществлять пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду войны, дискриминацию на основе социального, расового, национального, религиозного, языкового или иного положения;
8.1.4. Размещать и/или передавать посредством Сервиса любую информацию ограниченного доступа (конфиденциальную информацию), если Пользователь не уполномочен на совершение данных действий, а также любую заведомо ложную информацию;
8.1.5. Использовать другие программные (помимо самого Сервиса) и/или аппаратные средства для использования функционала Сервиса и/или инфраструктуры (платформы) на которой оно функционирует;
8.1.6. Предпринимать действия, которые могут привести к непропорционально большой нагрузке на инфраструктуру Сервиса и иным образом нарушать работу Сервиса и его инфраструктуры;
8.1.7. Копировать, воспроизводить, изменять, распространять или представлять общественности любой незаконно полученный Контент, либо Контент, требующий предварительного разрешения Правообладателя для дальнейшего копирования, изменения, распространения или опубликования, без такого разрешения;
8.1.8. Изменять Сервис, производить действия, направленные на получение незаконного доступа к информационным ресурсам, информационным системам и базам данных Компании и/или ее Партнеров;
8.1.9. Использовать Сервис для проведения лотереи, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, кроме случаев, когда такие активности осуществляются Компанией или Партнерами с ее письменного разрешения;
8.1.10. Использовать или полагаться на функционал Сервиса на случай чрезвычайных ситуаций, возникновения угрозы жизни и здоровья, для охраны или защиты имущества Пользователя и/или третьих лиц;
8.1.11. Пользоваться Сервисом с мобильных устройств не сертифицированных в соответствии с применимым законодательством, а также нарушать правила безопасного пользования соответствующих мобильных устройств.
8.2. Любое нарушение положений пункта 8.1 настоящего Пользовательского соглашения считается существенным и дает Компании право на расторжение настоящего Пользовательского соглашения в одностороннем порядке.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Пользователь несет ответственность за действия, совершаемые посредством Сервиса, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, включая, ответственность за содержание размещаемой им информации и нарушение прав третьих лиц в отношении информации, размещаемой посредством Сервиса.
9.2. Пользователь несет ответственность за достоверность сведений, предоставляемых Компании при регистрации, включая Учетные данные.
9.3. Пользователь несет ответственность за действия по отношению к Контенту и его содержание, размещаемого и распространяемого посредством Сервиса.
9.4. Компания не несет ответственность за содержание информации, предоставляемой Пользователями, использование Пользователями товарных знаков, логотипов или любых других объектов интеллектуальной собственности третьих лиц.
9.5. Компания не несет ответственности за потерю информации Пользователем, а также за искажение информации или потерю сообщений, Контента, размещаемых Пользователем посредством Сервиса.
9.6. Компания не предоставляет каких-либо гарантий в отношении Сервиса, в частности, Компания не гарантирует Пользователю, что:
- Сервис, предоставляемое им преимущество и качество будет соответствовать требованиям и целям Пользователя;
- Сервис будет предоставляться непрерывно, надежно и без ошибок;
- результаты, которые будут получены посредством использования Сервиса, будут точными, надежными и соответствовать ожиданиям Пользователя.
9.7. Пользователь согласен, что Компания не несет ответственности за возможные убытки, включая упущенную выгоду, причиненные Пользователю в связи с ограничением доступности Сервиса независимо от причины ограничения.
9.8. Компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, включая, но не ограничиваясь, (а) действий обстоятельств непреодолимой силы; (б) изменений/отмены нормативных правовых актов; (в) действий государственных органов и третьих лиц; (г) ухудшения качества услуг, предоставляемых операторами связи; (д) других причин, не зависящих от Компании.
9.9. Ответственность Компании за отмену занятий ограничивается возвратом уплаченной за них суммы за вычетом комиссии платёжного Провайдера, или переносом занятия на другое время.
9.10. Ответственность Компании за оказание услуг в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, ограничивается стоимостью текущего количества уроков, выбранного и оплаченного Пользователем.
9.11. Компания не несёт ответственности за качество проведённых Преподавателем в Сервисе занятий.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Пользовательское соглашение является договором присоединения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Условия настоящего Пользовательского соглашения устанавливаются Компанией самостоятельно в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и принимаются Пользователем не иначе, как путем присоединения к настоящему Пользовательскому соглашению в целом.
10.2. Действия любого лица (Пользователя) по использованию Сервиса являются выражением согласия с настоящим Пользовательским соглашением, Политикой конфиденциальности Компании, размещённой по адресу https://www.easytil.kz/privacy, и всеми условиями, отраженными в этих документах.
10.3. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с даты регистрации Пользователя в соответствии с разделом 3 настоящего Пользовательского соглашения и действует в течение срока оказания услуг Компанией Пользователю, определяемого наличием зарегистрированных Учетных данных Пользователя в Компании. Прекращение использования Сервиса не прекращает настоящее Пользовательское соглашение, однако Пользователь может в любое время отказаться от настоящего Пользовательского соглашения, в том числе в случае несогласия с изменениями и дополнениями, путем направления Компании письменного уведомления по адресу Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Кошкарбаева, здание ¼.
10.4. Компания может внести изменения и/или дополнения в настоящее Пользовательское соглашение путем размещения на сайте Компании и/или опубликования в средствах массовой информации (СМИ) изменённой редакции Пользовательского соглашения. Такие изменения и дополнения считаются принятыми Пользователем после нажатия соответствующей кнопки об их принятии в рамках функционала Сервиса либо если по истечении 7 (семи) календарных дней с даты их опубликования, если Пользователь продолжает пользоваться Сервисом. Действующая редакция Пользовательского соглашения размещается на сайте Компании по следующей ссылке: www.easytil.kz/terms.
10.5. Компания вправе передать свои права и/или обязанности по настоящему Пользовательскому соглашению, как в целом, так и в части, третьей стороне без согласия Пользователя.
10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Пользовательским соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
10.7. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего Пользовательского соглашения, Пользователь и Компания приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними с использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в судах общей юрисдикции г. Нур-Султан в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
10.8. Настоящее Пользовательское соглашение составлено на русском и казахском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.